Covid-19 i relation till Slottets verksamhet.

Information till er som besöker oss som "allmänhet".

Vi följer den lag, förordning och den proposition som ligger till grund för lagstiftningen och hoppas att ni förhåller er till de möjligheter som ges. Praktiskt sett för dig som besökare innebär det att våra bord (max 8 pers) håller avstånd långt mer än rekomenderade minimumkrav och goda möjligheter till avstånd vid eventuell kö och därtill möjligheter för handtvätt och handspritning samt att vår personal har goda hygienrutiner och adekvat kunskap. Ta vara på det med sunt förnuft och respekt för varandra så att ingen blir smittad av någon annan utan egen förskylan. Som ett "paraply" över allt annat så ligger smittskyddslagen om den enskildes ansvar att inte smitta andra.
Förutom det tillfälliga regelverket för serveringsställen så finns det även ett regelverk för tillställningar som vänder sig till allmänheten om max 50 personer (och inom kort troligtvis max 8 personer), men sådana evenemang har vi inte inplanerat.

Det finns ändå fall där vi i vår verksamhet behöver förtydliga var gränsdragningarna går för att ansvaret inte skall falla mellan stolarna och vad som är tillåtet och inte. Vi har gått igenom relevanta dokument som finns länkat nedan och med det dragit några slutsatser. Ett vanligt missförstånd är att tro att 51 personer som känner varandra inte får träffas. Regeln om 50 personer avser evenemang som riktar sig till allmänheten. Ett bröllop är inte sådant evenemang såvida inte du säljer biljetter till er högtid.... För bröllopssällskap m.fl. träder det ändå in skyldigheter för uthyrare/arrangör och sällskapet som abbonerar.

Information till er som är slutet sällskap.

I det fall ni hyr yta av oss och Svartsjö Slott inte arrangerar något i övrigt är det hyrestagarens ansvar att se till att planera för minskad smittspridning utifrån smittskyddslagstiftningen givet att vi erbjuder möjligheter för detsamma.

I det fall vi serverar er som slutet sällskap: Hur vi skall förhålla oss som uthyrare/arrangör och ni som gäster för att förhindra smittspridning regleras i lag som trädde i kraft 2020-07-01 och är tidsbegränsad till 2020-12-31 och dess innehåll finns att läsa här: SFS 2020:526. Lagen i sig täcker inte som instruktioner för hur entreprenörer skall agera och kompletteras med förordning av Folkhälsomyndigheten (som i sin tur skall ge råd inom ramen för lagstiftningen, men får inte gå utanför) som finns här: HSLF-FS 2020-37. Som en tredje dokumentation att förhålla sig till för att förstå vad syftet var, vilka man vill att lagen skall träffa mm så finns en av regeringen framlagd proposition inför lagstiftningen som finns här: Proposition 2019/20:179.

För slutna sällskap som hyr delar av slottet eller har servering så är det tveksamt om lag 2020:526 är applicerbar på slutna sällskap hos oss då de ytor som tillhandahålls inte är samma som de som allmänheten har tillgång till och definitivt inte samtidigt*. Vi antar ändå i resonemanget nedan att vi täcks in av lag 2020:526 för säkerhets skull samt att det troligtvis är sunt att ha det som utgångspunkt och med det drar vi slutsatser enligt nedan.

1 I propsitionen finns innehåll om att man vill täcka in bröllopssällskap då gäster ofta kommer från olika delar av landet. Man kan tänka sig att lagen inte skall "träffa" en skolklass som ändå ses varje dag i skolan.

2 I de fall vi sköter serveringen och därmed har dukning mm så är det vårt ansvar att erbjuda möjlighter till avstånd (i HSLF-FS 2020-37 talar man om att det bör vara 1 m). Ni som gäster har dock ansvaret att nyttja det på ett smittskyddsäkert sätt**. Att "hålla avstånd" och "minska smittspridning" är inte synonymt med varandra då en eller flera personer kan vara immuna vilket ger olika förutsättningar. Inte heller känns det meningsfullt att två personer som delar säng normalt skall sitta med en meters avstånd från varandra i andra sammanhang. Detaljer som vi inte har kännedom om.

3 Om man betänker att lagen är till för att träffa de ställen som har sämst förutsättningar och sköter sig sämst så ligger vi nog i andra ändan av skalan. Likväl skall vi givetvis agera ansvarsfullt och utnyttja de möjligheter till distans mm som ges i våra stora lokaler, vilket med råge överträffar rekommendationerna.

*Sidan 41 Prop. 2019/20:172
**Sid 42 Prop. 2019/20:172

Lagens (2020:526) innehåll och syfte
1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar covid-19. Definition
2 § Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.
Smittskyddsåtgärder
3 § Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att
1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras, och
3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.
Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet.